Previous: EPSG:61466405: Kalianpur 1975 (deg) | Next: EPSG:61486405: Hartebeesthoek94 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:61476405

Hanoi 1972 (deg) (Google it)