Previous: EPSG:31462: DHDN / 3-degree Gauss zone 2 | Next: EPSG:31464: DHDN / 3-degree Gauss zone 4
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31463

DHDN / 3-degree Gauss zone 3 (Google it)