Previous: EPSG:31254: MGI / Austria GK West | Next: EPSG:31256: MGI / Austria GK East
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31255

MGI / Austria GK Central (Google it)