Previous: EPSG:31255: MGI / Austria GK Central | Next: EPSG:31257: MGI / Austria GK M28
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31256

MGI / Austria GK East (Google it)