Previous: EPSG:31253: MGI (Ferro) / Austria GK East Zone | Next: EPSG:31255: MGI / Austria GK Central
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31254

MGI / Austria GK West (Google it)