Previous: EPSG:31285: MGI / Austria M31 | Next: EPSG:31287: MGI / Austria Lambert
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31286

MGI / Austria M34 (Google it)