Previous: EPSG:68056405: MGI (Ferro) (deg) | Next: EPSG:68086405: Padang (Jakarta) (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:68066405

Monte Mario (Rome) (deg) (Google it)