Previous: IAU2000:61113: Epimetheus Equidistant Cylindrical | Next: IAU2000:61115: Epimetheus Sinusoidal
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

IAU2000:61114

Epimetheus Sinusoidal (Google it)