Previous: IAU2000:80814: Proteus Sinusoidal | Next: IAU2000:80816: Proteus Sinusoidal
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

IAU2000:80815

Proteus Sinusoidal (Google it)