Previous: EPSG:2064: Dabola 1981 / UTM zone 29N | Next: EPSG:2066: Mount Dillon / Tobago Grid
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2065

S-JTSK (Ferro) / Krovak (Google it)