Previous: EPSG:3030 : RT38 5 gon O | Next: EPSG:3032 : WGS 84 / Australian Antarctic Polar Stereographic

EPSG:3031

WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic

View EPSG.org definition for EPSG:3031 | Google it