Previous: EPSG:31252: MGI (Ferro) / Austria GK Central Zone | Next: EPSG:31254: MGI / Austria GK West
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31253

MGI (Ferro) / Austria GK East Zone (Google it)