Previous: EPSG:31258: MGI / Austria GK M31 | Next: EPSG:31265: MGI / 3-degree Gauss zone 5
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31259

MGI / Austria GK M34 (Google it)