Previous: EPSG:31258 : MGI / Austria GK M31 | Next: EPSG:31265 : MGI / 3-degree Gauss zone 5

EPSG:31259

MGI / Austria GK M34

View EPSG.org definition for EPSG:31259 | Google it