Previous: EPSG:31259 : MGI / Austria GK M34 | Next: EPSG:31266 : MGI / 3-degree Gauss zone 6

EPSG:31265

MGI / 3-degree Gauss zone 5

View EPSG.org definition for EPSG:31265 | Google it