Previous: EPSG:31265 : MGI / 3-degree Gauss zone 5 | Next: EPSG:31267 : MGI / 3-degree Gauss zone 7

EPSG:31266

MGI / 3-degree Gauss zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:31266 | Google it