Previous: EPSG:31266 : MGI / 3-degree Gauss zone 6 | Next: EPSG:31268 : MGI / 3-degree Gauss zone 8

EPSG:31267

MGI / 3-degree Gauss zone 7

View EPSG.org definition for EPSG:31267 | Google it