Previous: EPSG:31267 : MGI / 3-degree Gauss zone 7 | Next: EPSG:31275 : MGI / Balkans zone 5

EPSG:31268

MGI / 3-degree Gauss zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:31268 | Google it