Previous: EPSG:31268 : MGI / 3-degree Gauss zone 8 | Next: EPSG:31276 : MGI / Balkans zone 6

EPSG:31275

MGI / Balkans zone 5

View EPSG.org definition for EPSG:31275 | Google it