Previous: EPSG:31279: MGI / Balkans zone 8 | Next: EPSG:31282: MGI (Ferro) / Austria Central Zone
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31281

MGI (Ferro) / Austria West Zone (Google it)