Previous: EPSG:31282: MGI (Ferro) / Austria Central Zone | Next: EPSG:31284: MGI / Austria M28
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31283

MGI (Ferro) / Austria East Zone (Google it)