Previous: EPSG:31285 : MGI / Austria M31 | Next: EPSG:31287 : MGI / Austria Lambert

EPSG:31286

MGI / Austria M34

View EPSG.org definition for EPSG:31286 | Google it