Previous: EPSG:31286: MGI / Austria M34 | Next: EPSG:31288: MGI (Ferro) / M28
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31287

MGI / Austria Lambert (Google it)