Previous: EPSG:31287: MGI / Austria Lambert | Next: EPSG:31289: MGI (Ferro) / M31
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31288

MGI (Ferro) / M28 (Google it)