Previous: EPSG:31290: MGI (Ferro) / M34 | Next: EPSG:31292: MGI (Ferro) / Austria Central Zone
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31291

MGI (Ferro) / Austria West Zone (Google it)