Previous: EPSG:31292: MGI (Ferro) / Austria Central Zone | Next: EPSG:31294: MGI / M28
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31293

MGI (Ferro) / Austria East Zone (Google it)