Previous: EPSG:31292 : MGI (Ferro) / Austria Central Zone | Next: EPSG:31294 : MGI / M28

EPSG:31293

MGI (Ferro) / Austria East Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31293 | Google it