Previous: EPSG:31293 : MGI (Ferro) / Austria East Zone | Next: EPSG:31295 : MGI / M31

EPSG:31294

MGI / M28

View EPSG.org definition for EPSG:31294 | Google it