Previous: EPSG:31297 : MGI / Austria Lambert | Next: EPSG:31370 : BD72 / Belgian Lambert 72

EPSG:31300

BD72 / Belge Lambert 72

View EPSG.org definition for EPSG:31300 | Google it