Previous: EPSG:4166: Korean 1995 | Next: EPSG:4168: Accra
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4167

NZGD2000 (Google it)