Previous: EPSG:4804: Makassar (Jakarta) | Next: EPSG:4806: Monte Mario (Rome)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4805

MGI (Ferro) (Google it)