Previous: EPSG:4805 : MGI (Ferro) | Next: EPSG:4807 : NTF (Paris)

EPSG:4806

Monte Mario (Rome)

View EPSG.org definition for EPSG:4806 | Google it