Previous: EPSG:4805: MGI (Ferro) | Next: EPSG:4807: NTF (Paris)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4806

Monte Mario (Rome) (Google it)