Previous: EPSG:6092 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-25 | Next: EPSG:6094 : NAD83(NSRS2007) / EPSG Arctic zone 5-29

EPSG:6093

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-27

View EPSG.org definition for EPSG:6093 | Google it