Previous: EPSG:6093 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-27 | Next: EPSG:6095 : NAD83(NSRS2007) / EPSG Arctic zone 5-31

EPSG:6094

NAD83(NSRS2007) / EPSG Arctic zone 5-29

View EPSG.org definition for EPSG:6094 | Google it