Previous: EPSG:6123 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-23 | Next: EPSG:6125 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-47

EPSG:6124

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-12

View EPSG.org definition for EPSG:6124 | Google it