Previous: EPSG:9267 : MGI | Next: EPSG:9272 : MGI / Austria Central

EPSG:9271

MGI / Austria West

View EPSG.org definition for EPSG:9271 | Google it