Previous: EPSG:9271 : MGI / Austria West | Next: EPSG:9273 : MGI / Austria East

EPSG:9272

MGI / Austria Central

View EPSG.org definition for EPSG:9272 | Google it