Previous: ESRI:102099 : ETRS_1989_UTM_Zone_39N | Next: ESRI:102101 : NGO_1948_Norway_Zone_1

ESRI:102100

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere

Google it