Previous: ESRI:102452 : NGO_1948_Oslo_Oslo_Kommune | Next: ESRI:102454 : Luzon_1911_UTM_Zone_51N

ESRI:102453

Luzon_1911_UTM_Zone_50N

Google it