Previous: IAU_2015:61140 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Mollweide, clon = 0 | Next: IAU_2015:61150 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Robinson, clon = 0

IAU_2015:61145

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Mollweide, clon = 180

Google it