Previous: IAU_2015:61150 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Robinson, clon = 0 | Next: IAU_2015:61160 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Tranverse Mercator

IAU_2015:61155

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Robinson, clon = 180

Google it