Previous: IAU_2015:61155 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Robinson, clon = 180 | Next: IAU_2015:61165 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Orthographic, clon = 0

IAU_2015:61160

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Tranverse Mercator

Google it